Home תקנון
תקנון


 

ברוכים הבאים לאתר QS4.info (להלן: "QS4" או "האתר"), בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או במרכיבי האתר ו/או בחלקים ממנו, וטרם שימוש במידע מכל סוג שקיים באתר או בתוכנה או במידע שניתן להשיגו באמצעות האתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (תקנון).

גלישה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

הכותרות בתקנון זה הן לצורך נוחות בלבד .

כללי

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש ב QS4 מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר QS4 (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם שיעשה שימוש ב QS4. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי ב QS4 ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא שקיים ב QS4 או מידע שהשיגו באמצעות QS4 ו/או מקבל שירות ו/או נותן השירות (להלן: "משתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש ב QS4.

QS4 רשאי לסגור את האתר, מעת לעת, לשנות את עיצובו, מבנהו, תכניו, מראהו, זמינות הצגת השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל זאת ללא צורך להודיע על כך מראש; מוסכם ומובהר כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי QS4 בקשר לכך.

QS4 שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש בשירות מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.

"משתמש" - בין היתר חברות ו/או בעלי עסקים ו/או אנשים אשר מחפשים את המבצעים/הצעות (פרסומות) ו/או צרכנים ו/או בעלי עסקים ו/או לקוחות היוזמים מבצעים/הצעות (פרסומות).

"נותן השירות/ מפרסם"- בעל עסק ו/או חברה ו/או ספק ו/או כל צד שלישי המציג באמצעות האתר מבצעים/הצעות (פרסומות) ו/או דפי מידע.

"מקבל השירות"- אדם ו/או חברה ו/או בעל עסק ו/או אנשים ו/או כל צד שלישי אשר נענה/נחשף למבצעים/הצעות (פרסומות) ו/או דפי מידע.

מפעיל האתר ממליץ למקבל השירות לנהוג בזהירות, ובכל מקרה, טרם התקשרות עם נותן השירות, לעיין ולבדוק בזהירות ובקפידה את כל המידע אשר יובא לידיעתו.

הגבלת אחריות מפעיל האתר (בעליו ו/או עובדיו)

QS4 אינו אתר מכירות ומפעיל האתר ו/או בעליו ו/או עובדיו לא ייחשבו כמוכר/נותן שירותים.

המידע שמתקבל באמצעות QS4 מוצג למשתמש (as is), כפי שהוא מוצג או מופץ על ידי נותן השירות ו/או כל צד שלישי המציג באמצעות האתר מבצעים/הצעות (פרסומות) ו/או דפי מידע. ללא מעורבות כלשהי של מפעיל אתר QS4 בתכניו ו/או דרך הצגתו של המידע הנ"ל. האתר אינו מספק שירותי קידום במנועי חיפוש.

מפעיל האתר לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצג ב QS4 לרבות פרטים אודות נותן השרות, מקבל השירות, מהות המוצרים, טיב המוצרים ואיכותם, שמות היצרנים, מחירים ומצגים, תנאי הרכישה, הליכי הרכישה, אספקת המוצרים ו/או כל פרט אחר, שמקורו במידע שמוצג או מופץ ב QS4.

מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמשים (נותן השרות ומקבל השירות), עקב השימוש באתר QS4.

מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק ו/או הפסד, עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור ל QS4 ו/או לשירותים ו/או לביטולם ו/או עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע ב QS4 ו/או לקיום התחייבויות המשתמשים באתר - ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מאת מפעיל האתר בגין קיום התחייבויות הצדדים.

המידע ב QS4 מוצג בתום לב לתועלת המשתמשים ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או לחברה ו/או לבעל עסק ו/או לשירותים המוצעים על ידי נותן שירותים כלשהו.

בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של מפעיל האתר.

המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא האחריות בשימוש במידע המקושר ובתכני צד שלישי לרבות איכותם, טבעם ואמינותם, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

מפעיל האתר אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל ו/או יישומים של המשתמש.

המידע שמוצג ב QS4 איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע ו/או נותני שירותים נוספים ו QS4 אינו אחראי לזמינות השירותים, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר על ידי צדדים שלישיים.

המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין במפורש), ו QS4 אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

אתר QS4 מאפשר למשתמשים להחשף לדפי מידע ו/או למבצעים/הצעות (פרסומות) אודות מוצרים ו/או שירותים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע"), הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר; לפיכך, לא יהא מפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע.

נותני השירות ו/או המשתמשים מתחייבים שלא להעלות באתר תכנים אשר אינם חוקיים ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או פוגעים בפעילות האתר ו/או פוגעים בפרטיות ו/או הינם לשון הרע ו/או כל תוכן אחר אשר עלול לפגוע בצורה זו או אחרת בצד שלישי כלשהו ו/או ב QS4

הואיל ומפעיל האתר איננו מייצר מידע, אלא משמש כממשק, המציג מידע שמוצג ומופץ על ידי נותני שירותים. לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. מפעיל האתר יסיר או ימנע מהצגת מידע ב QS4, שמהווה הפרת האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש (בכתב) דבר ההפרה או בעת שייוודע למפעיל האתר על הגבלה חוקית מפורשת אחרת.

מפעיל האתר איננו מתחייב כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תכנה ו/או בקווי תקשורת אצל מפעילי האתר לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת QS4. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ סביר על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

שימוש באתר

מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים ב QS4 . ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק את השימוש ב QS4, בכל מקרה שהשימוש ב QS4 ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

השימוש באתר ו/או בשירות נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18).

מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים ב QS4 לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים ו/או טורדניים ו/או גזעניים ו/או מעליבים ו/או עוינים ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או מעודדים ביצוע עבירות פליליות ו/או מוציאים לשון הרע ו/או בעלי אופי לאומני/פוליטי ו/או פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה אחרת של החוק.

משתמש שהינו נותן שירותים, אשר יירשם ב QS4 ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות QS4 להכללת עסקו במאגר המידע של QS4, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינו לבין מפעיל האתר.

מפעיל האתר אוסר התחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

מפעיל האתר אוסר לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר ל QS4.

מפעיל האתר אוסר לערוך או להעביר סקרים ו/או תחרויות ו/או משחקי פירמידה ו/או משחקי הימורים ו/או מכתבי שרשרת, במגוון השירותים הקיימים ב QS4. מפעיל האתר אוסר על נותן השירות להעביר את זכות הפרסום באתר (ע"י שם וסיסמה, או בכל דרך אחרת) לידי כל גורם אחר, לרבות הצגת דפי מידע ו/או מבצעים/הצעות (פרסומות) המשויכות לבעל עסק ו/או חברה ו/או ספק ו/או כל צד שלישי אחר.

אספקת המוצרים

משלוח/אספקת המוצרים תבוצע בהתאם למדיניות ההובלה והאספקה, הנקבעת על ידי המוכרים, באחריותם הבלעדית ועל פי שיקול דעתם.

אחריות

QS4 אינו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

מוצרים המוצגים למכירה באמצעות האתר, הינם באחריות המוכרים (נותני השירות), ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד QS4 לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.

QS4 אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

QS4 מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות דרכו, אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

QS4 לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו המבצעים/הצעות (פרסומות) לא התקבלו (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך (המפרסם) מלפרסם דף מידע/מודעה (פרסומת) ו/או לעדכן אותה.

QS4 לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים ו/או נותני שירות ו/או מקבלי שירות ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטתו המלאה.

QS4 לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי, לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בו. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המפרסמים עצמם, והמפרסמים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את QS4 (בעליו ו/או עובדיו) בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד QS4 (בעליו ו/או עובדיו), בהקשר לתכנים שיועלו על-ידם למערכת, לרבות בגין קניין רוחני.

נותן השירות ו/או מקבל השירות ו/או משתמש, לא יעשה כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד מקבלי ההודעות ו/או בניגוד לקוד ההתנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

המפרסם מתחייב כי ישפה את QS4 (בעליו ו/או עובדיו), מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות (כולל שכר טרחת עורך דין), אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי QS4 לצורך קבלת השירותים הכלולים ב QS4.

נותן השירות מתחייב כי בפרטי המבצעים/ההצעות (פרסומות), אין משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911 ו/או לפי פקודת זכות יוצרים, 1924, ו/או לפי חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם.

במידה ויורחק נותן השירות (מפרסם) ע"י QS4, לא יהיה רשאי לחזור ולפרסם אתר עסקי ו/או דפי מידע ו/או מודעה אחרת ב QS4, גם תחת שם אחר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של QS4 בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וכו') בלא קבלת רשות מפורשת של QS4 מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר QS4, בבסיס הנתונים באתר QS4 או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר QS4, בלא קבלת הסכמת QS4 מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר QS4 לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת QS4 מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.

סודיות ופרטיות

מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מ QS4 ולא לעשות בהם שימוש לצורכי QS4, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

ברירת דין וסמכות שיפוט

מוסכם בזה כי לבית המשפט בחדרה תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

תאריך עדכון (19/01/2012).

 


Copyright © 2017 QS4.info (i). All Rights Reserved
Quick Search for Information